Studnařství

Kovář s.r.o.


Studny


Vrtané studny

  • Provádíme vrtané studny od průměru 150 – 250 mm
  • Vrtáme v jakémkoliv podloží (nesoudržné horniny)
  • Prohlubujeme kopané studny vrtem
  • Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci včetně ohlášení vrtných prací
  • Zajištění kompletace a dočištění vrtů
  • Stavební dokončení vrtů (skružová šachta) a výkopové práce
  • Nepotřebujeme el. energii,záruka na dílo a funkčnost vrtu

Kopané studny

      Provádíme strojně i ručně kopané studny o průměru 1300 mm do potřebné hloubky. Dále provádíme prohlubování stávajících studní vrtem. Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci včetně ohlášení stavebních prací.POROVNÁNÍ MALOPRŮMĚROVÝCH A VELKOPRŮMĚROVÝCH STUDNÍ

Studny jsou buď vrtané nebo kopané. Co se týká průměru při hloubení a vystrojování studní, je možno studny rozlišit na maloprůměrové, tj. studny o profilu od 105 mm do 216 mm , které jsou pouze vrtané, a pak na studny velkoprůměrové, které je možno vytvořit vrtáním i kopáním, o profilu 800 mm až 1000 mm.
U velkoprůměrových studní jsou zvodnělé plochy zemin a hornin zastiženy ve větší ploše a tím se vtoková rychlost podzemní vody při jejím odběru, zejména u domovních studní zvyšuje. Jednorázový odběr vody u velkoprůměrových studní ovlivní hladinu podzemní vody ve studni výrazně méně než u studny maloprůměrové. Odběr vody u velkoprůměrových studní se projeví malým snížením hladiny podzemní vody a tím značně sníží normální a přirozenou rychlost vody ve zvodnělém prostředí.
Podzemní voda v území nestagnuje, ale je v neustálém pohybu a její rychlost je možno stanovit v denní rychlosti od decimetru do metru, a to v závislosti na zeminovém a horninovém prostředí a spádu odtoku. Při odběru vody ze studny se přirozené podmínky značně narušují a vtokové rychlosti do zdroje - studny, se zvětší, a dochází pak zejména u maloprůměrových studní k unášení jednotlivých zrníček zeminy nebo horniny k plášti studny. Každý umělý zásah do přírodních poměrů, tj. odčerpávání vody ze studny, naruší přirozené proudění vody v území. Oproti tomu jsou velkoprůměrové studny výhodnější, jak již bylo uvedeno výše. Snížená vtoková rychlost vody je nižší a tím je vyšší odolnost studny. Utěsnění studny "zatemováním" okolí pláště má za následek, že podzemní voda v okolí studny je stále přítomna, ale jímací schopnost je z hydraulických důvodů omezena.
Někteří investoři staveb studní volí z ekonomických důvodů jímání vody maloprůměrovými vrty. Je na pováženou, že investoři, kteří jsou ochotni do staveb rodinných domků vložit několik miliónů korun, chtějí na získání vody ušetřit. Potom vznikají studny, které nemají podle ČSN 75 5115 čl. 4.1.9. v horní části studny patřičné utěsnění, a to buď zajílováním, nebo zabetonováním. Potom, zejména po dešti, je odebíraná voda zakalena. Maloprůměrové studny jsou vhodné tam, kde je pramen zastižen ve vyšší hloubce skalnatého podloží, nebo kde se v budoucnu počítá s vybudováním veřejného vodovodu a voda ze studně bude používána pouze pro zalévání.